Integriteitsbeleid en meldpunten historisch misbruik

Integriteitsbeleid

Alle medewerkers van de school zijn samen verantwoordelijk voor een zorgzame omgang met elkaar, met leerlingen en met allen die bij de school betrokken zijn. Een heel belangrijk facet van die verantwoordelijkheid is de manier waarop we met leerlingen omgaan en in het bijzonder de manier waarop we de integriteit van onze leerlingen willen beschermen. We gaan daarbij uit van vertrouwen in onze medewerkers en onze leerlingen en focussen op opbouwend gedrag.

Download hieronder het integriteitsbeleid in PDF-formaat.

Meldpunten in geval van historisch misbruik

De VZW Ignatius Scholen in Beweging verbindt zich ertoe een omgeving te bieden waarin medewerkers en leerlingen zorgzaam en integer omgaan met elkaar en met allen die bij de school betrokken zijn.

De Raad van Bestuur van Ignatius Scholen in Beweging, heeft een integriteitsbeleid uitgewerkt. Het omvat de principes en de waarden die alle betrokkenen dienen na te leven.  U vindt dit integriteitsbeleid elders op deze website.

De vzw Ignatius Scholen in Beweging wil ook oud-medewerkers en oud-leerlingen bijstaan bij meldingen van historisch misbruik door grensoverschrijdend gedrag.

Als u historisch misbruik wil melden, dan vindt u hieronder een niet-limitatieve lijst van mogelijke meldpunten.

Meldpunt jezuïeten / contactgegevens regionaal overste:

re********@je*******.org

Opvangpunt Unie Religieuzen van Vlaanderen:

aa***********************@ke*****.be

Vlaams Meldpunt voor Grensoverschrijdend Gedrag:

me******@vl********.be of telefonisch: 080013184